پروژه آبنمای کف خشک

پروژه آبنمای کف خشک :

این بخش شامل پروژهای اجرا شده و یا در حال اجرا آبنمای کف خشک می باشد.

آبنمای کف خشک یا آبنمای زیر سطحی یکی از محبوب ترین انواع آبنما می باشد .کی از ویژگی های این آبنما امکان بازی کودکان در فضای داخلی آبنما در هنگام کار می باشد  که به دلیل نصب کلیه تجهیزات آبنما در زیر سطح آن می باشد .در آبنمای کف خشک کلیه تجهیزات آبنما در زیر سطح نصب می شود و تنها نازل های آبنمای کف خشک در سطج کار نصب می شوند بنابراین هم سطج بودن آبنما با محیط اطراف و نیز عدم مشاهده تحهیزات برای ناظر بر زیبایی این نوع آبنما می افزاید.استفاده از نازل های کف خشک تمام استیل تولید حادوی رقص آب سبب افزایش عمر کاری این نوع آبنما می شود.آبنمای کف خشک امکان اجرا به صورت ساده موزیکال و ریتمیک را دارا می باشد.

پروژه آبنمای کف خشک ساده : در آبنمای کف خشک ساده ارتفاع آب خروجی کلیه نازل ها ثابت می باشد و افکت ایجاد شده تنها با تغییر رنگ چراغ نازل ها می باشد که سبب تغییر رنگ آب خروجی از نارل آبنمای کف خشک می گردد.

پروژه آبنمای کف خشک ریتمیک یا آبنمای کف خشک پویا  : در آبنمای کف خشک ریتمیک ارتفاع آب خروجی نازل ها و به صورت ریتمیک و پویا تغییر می کند .

پروژه آبنمای کف خشک موزیکال : آبنمای کف خشک موزیکال در واقع از بسیاری لحاظ شبیه به آبنمای کف خشک ریتمیک می باشد و تقاوت اصلی آن وجود خروجی صدا و کارگردانی خروجی نازل های کف خشک بر طبق موزیک با استفاده از نرم افزار و سخت افزار مخصوص کارگردانی آبنما تولید جادوی رقص آب می باشد.

آبنمای کف خشک امیدیه

طراحی و اجرا : 97-98