نازل های کلاسیک

جلوه های ثابت آب

نازل های کلاسیک دارای یک رفتار ثابت، از پیش تعیین شده هستند. این نازل ها همرا با پمپ های کلاسیک،جلوه های ثابتی از آب را ایجاد می کنند. ترکیب این نازل با پمپ های قابل کنترل باعث ایجاد امکانات بیشتری برای تعامل می شود.استفاده ترکیبی و یا تکی این نازل ها می تواند فضای چشم نواز و جلوه ای زیبا از حرکت و صدای آب را ایجاد کند.

نازل کومت

پاشش سوزنی آب

نازل آتشفشانی

نازل آتشفشانی

پاشش سوزنی آب

نازل جمعی

نازل نمکدونی

پاشش سوزنی آب

نازل قارچی

نازل قارچی

پاشش سوزنی آب

نازل قاصدک

پاشش سوزنی آب

نازل لبخند

پاشش سوزنی آب

نازل بادبزنی

نازل بادبزنی

پاشش سوزنی آب

نازل پرده آب

نازل پرده آب

پاشش سوزنی آب

نازل پنجه ای

نازل پنجه ای

پاشش سوزنی آب

نازل تاج

پاشش سوزنی آب

نازل چرخشی

نازل چرخشی

پاشش سوزنی آب

نازل کسکید

نازل کسکید

پاشش سوزنی آب

نازل فوم

نازل فوم

پاشش سوزنی آب

نازل رشته ای

پاشش سوزنی آب

نازل هالوجت

هالوجت

پاشش سوزنی آب